CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale în comunități multietnice din Regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Centru din România
Obiectivul general al proiectului
Promovarea incluziunii sociale prin facilitarea accesului pe piața forței de muncă a grupurilor vulnerabile din regiunile de dezvoltare Nord-Vest și Centru.

Obiectivele specifice ale proiectului
Analizarea necesităților și resurselor/oportunităților din regiunile Centru și NV pentru promovarea economiei sociale la nivelul grupului țintă;
Crearea a 36 de grupuri de inițiativă funcționale la nivelul a 36 comunități multietnice din regiunea Centru și NV;
Îmbunătățirea accesului a 720 de persoane aparținând grupurilor țintă la educație și pe piața muncii prin activități de calificare, certificare, consiliere și asistență acordată membrilor grupurilor create;
Promovarea unui mediu inclusiv la nivel local, care să încurajeze parteneriatul public-privat în domeniul economiei sociale, mobilizând lucrătorii sociali din 36 de primării (serviciile de asistență socială) prin organizarea unor sesiuni de formare și a unor întâlniri de lucru cu grupurile țintă și reprezentanți ai sectorului privat;
Îmbunătățirea comunicării interetnice la nivelul celor 36 de comunități, prin facilitarea participării la activități a etnicilor romi, români și maghiari, pe tot parcursul proiectului.

Grupul țintă al proiectului este constituit din 75% romi neocupați din mediul rural și 25% persoane de altă etnie decât roma (români, maghiari) care se află în următoarele situații: persoane neîncadrate în muncă care trăiesc din venitul minim garantat, șomeri pe termen lung din mediul rural, persoane neîncadrate în muncă, provenind din familii cu mai mult de 2 copii.

Principalele rezultate așteptate
Cel puțin 612 persoane, din cele 720 care vor beneficia de asistență și formare profesională vor obține o calificare ce le va facilita accesul pe piața muncii;
36 de structuri funcționale create pentru a putea constitui pe termen lung structuri ale mobilizării sociale în comunitate;
O publicație în domeniul economiei sociale, distribuită în 1.500 de exemplare;
20 de structuri ale economiei sociale create;
40 de lucrători sociali din primării formați în domeniul nediscriminării, acceptării diversității și incluziunii sociale;
36 de parteneriate public-private încheiate.

Valoarea totală a proiectului: 10.165.280 lei, din care finanțare nerambursabilă maxim 9.959.780 lei.

Rezultate, evoluții
În ziua de 13 iulie 2010, de la ora 12:00, la sediul CRDE va avea loc evenimentul de lansare a proiectului.
Invitație la conferință de presă

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investește în oameni! 
  Manager de proiect
Gábor Ádám

Perioada de desfășurare
iunie 2010 – mai 2013

Acoperirea geografică
Regiunea Centru și Regiunea Nord-Vest

Finanțatori
Uniunea Europeană, Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Partener  
Departementul pentru Relații Interetnice
 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010