CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Misiune posibilă – campanie de informare privind cariera de polițist pentru tinerii aparținând minorităților etnice
Campania de informare, derulată în parteneriat cu Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca și cu Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității - ambele din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, - își propune să încurajeze tinerii aparținând minorităților etnice - în principal maghiarii și romii - să opteze pentru o carieră în poliție.

Câte locuri sunt în instituțiile de învâțământ ale poliției?
Pentru sesiunea de admitere din vara anului 2007, repartizarea locurilor la cele 3 instituții de învățământ ale poliției sunt, după cum urmează:
– Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București: 355 de locuri, din care 5 locuri pentru candidați din etnia romilor;
– Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina: 705 locuri, din care 20 pentru candidați din etnia romilor;
– Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca: 150 de locuri, din care 5 pentru candidați din etnia romilor.

Condiții de admitere
Pentru cei interesați, condițiile de admitere sunt următoarele:
– să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris și vorbit;
– să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
– să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ;
– să aibă vârsta de până la 25 ani împliniți în anul admiterii;
– să aibă capacitate deplină de exercițiu;
– să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
– să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihic;
– să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
– să aibă înălțimea de minimum 1,75 m bărbații și 1,70 m femeile.

Se vor acorda derogări de la criteriul de înălțime de până la 3 cm, cu condiția îndeplinirii cumulative a tuturor celorlalte criterii.

Femeile și bărbații candidează pe aceleași locuri, fără discriminare.

Tinerii romi, care concurează pentru locurile alocate distinct acestei minorități, trebuie să depună la dosar un document care să ateste apartenența la etnie.

În cazul în care locurile alocate etniei rome nu sunt ocupate în totalitate, acestea vor fi ocupate de ceilalți candidați, în ordinea descrescătoare a mediilor.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
Doc. nr. 1: Cererea de înscriere;
Doc. nr. 2: Declarația de confirmare a cunoașterii și de acceptare a condițiilor de recrutare;
Doc. nr. 3: Diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenții din seriile anterioare sau adeverința care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidații care au absolvit în anul înscrierii;
Doc. nr. 4: Foaie matricolă (copie);
Doc. nr. 5: Fișă medicală;
Doc. nr. 6: Copie după actul de identitate (C.I./B.I.);
Doc. nr. 7: Copie după certificatul de naștere;
Doc. nr. 8: Autobiografia;
Doc. nr. 9: Tabelul nominal cu rudele candidatului;
Doc. nr. 10: Certificatul de cazier judiciar al candidatului;
Doc. nr. 11: Certificatul de examinare psihologică sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
Doc. nr. 12: Trei fotografii tip buletin de identitate, 3Ś4 cm, color.

Înscrierile pentru școlile de agenți de poliție se fac la Inspectoratele Județene de Poliție, la Serviciile Management Resurse Umane, până la data de 29 iunie 2007.

Examenele de admitere vor avea loc în perioada 20-31 august 2007.

Etapele concursului de admitere la școlile de agenți de poliție
Etapa I – eliminatorie – se desfășoară în perioada 20-30 august 2007 și cuprinde:
a) examinarea medicală;
b) proba de aptitudini fizice.

Aceste probe se susțin în ordinea stabilită de comisiile de admitere ale școlilor, fiecare dintre ele fiind eliminatorie. La aceste probe nu se admit contestații.

Etapa II – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor – se desfășoară în ziua de 31 august 2007 și cuprinde un test grilă la limba română și limba străină.

Alte informații detaliate pot fi accesate pe următoarele pagini de internet:
– Inspectoratul General al Poliției Română, Admitere;
– Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, Admitere;
– Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, Admitere;
– Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, Admitere.

De ce o asemenea campanie de informare specifică pentru minorități?
În timp ce, conform recensământului din 2002, din ponderea totală a populației României peste 10% aparțin unor comunități etnice altele decât cea majoritară, în personalul MIRA, și implicit, în Poliția Română, diferitele minorități naționale se regăsesc cu o pondere de numai 1,5%.

Având în vedere faptul că actul normativ privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare acceptă drept probă și date statistice, situația actuală ar putea fi interpretată drept una discriminatorie la adresa minorităților.

Totodată, analizând ultimele rezultate cumulate ale sesiunilor de admitere din 2005 la cele două școli de agenți de poliție din Câmpina și Cluj, se poate constata faptul că ponderea tinerilor aparținând celei mai numeroase minorități etnice din România, cea maghiară, reprezintă aprox. 1% atât din rândul celor admiși, cât și din rândul celor respinși. Astfel, se poate considera că situația prezentă este mai degrabă rezultatul unui interes redus din partea tinerilor aparținând minorităților naționale pentru cariera de polițist, decât rezultatul unor practici discriminatorii la adresa minorităților.

Soluția poate fi atragerea unui număr crescut de candidați din rândul comunităților etnice în instituțiile de învățământ din cadrul MAI, fie prin realizarea de campanii de informare specifice, gândite pentru fiecare grup țintă, fie prin implementarea unor măsuri afirmative (de exemplu prin alocarea de locuri speciale pentru romi).

Principalele caracteristici ale campaniei de informare
Campania de informare se desfășoară în perioada 23 aprilie – 29 iunie 2007, în județele Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș și Satu Mare.

Pentru atragerea atenției și informarea grupului țintă, au fost elaborate două tipuri de materiale: un afiș color (poza alăturată), precum și o broșură informativă. Ambele materiale au fost elaborate în 3 limbi (română, maghiară și romani).

Broșurile informative pot fi descărcate în format PDF, după cum urmează:
 Broșură informativă (în limba română);
 Broșură informativă (în limba maghiară);
 Broșură informativă (în limba romani).

Prin intermediul inspectoratelor școlare ale județelor implicate, materialele informative au fost transmise celor mai multor clase liceale, fiind vizate în special clasele a XI-a și a XII-a. Totodată, prin amabilitatea compartimentelor de prevenire ale inspectoratelor de poliție din județele menționate, materialele au ajuns și la birourile și posturile de poliție din aceste județe.

Pentru a asigura o informare directă a posibililor candidați, în 23 de școli și licee din cele 5 județe menționate am organizat sesiuni de informare, în special pentru clasele a X-a, a XI-a și a XII-a.

Lista tuturor școlilor și liceelor vizitate, conținând și numărul de elevi informați în mod direct poate fi descărcată aici, într-un fișier excel.

Pentru a asigura campaniei o vizibilitate mai largă, dar și pentru a ajunge la părinții care pot influența alegerea carierei în cazul grupului țintă direct vizat (cel al liceenilor, al tinerilor în căutarea unei meserii), cu sprijinul financiar al Fundației Communitas am derulat, timp de 4 săptămâni, în principalele cotidiene de limbă maghiară din România (Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság, Népújság, Udvarhelyi Hiradó, Bihari Napló, Szatmári Friss Újság), dar și în cadrul principalului portal de limbă maghiară Transindex o campanie media constând în publicarea alternativă în fiecare zi a afișului Misiune posibilă.

Proiectul a fost bine primit și reflectat în presă, așa cum se poate observa din articolele apărute:
Ziua de Cluj - 30 septembrie 2006
Szabadság - 30 septembrie 2006
Ziarul Clujanului - 2 octombrie 2006
Krónika - 2 octombrie 2006
Új Magyar Szó - 2 octombrie 2006
Adevărul Harghitei - 2 mai 2007
Csíki Hírlap - 27 aprilie 2007
Hargita Népe - 27 aprilie 2007
Új Magyar Szó - 27 aprilie 2007
Transindex - 11 mai 2007
Realitatea Bihoreană - 25 mai 2007
Crișana - 25 mai 2007
Bihor Online - 25 mai 2007
Bihari Napló - 25 mai 2007
Divers - 31 mai 2007
 
 

Coordonator proiect:
Gábor Ádám

Perioada de desfășurare:
august 2006  iulie 2007

Acoperire geografică:

Regională, atingând 5 județe.

Finanțatori:

Uniunea Europeană, proiecte PHARE
- Office for Democratic Institutions and Human Rights - OSCE
- Fundația Communitas

Parteneri:

- Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității, București
- Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan”, Cluj-Napoca
- Inspectoratele școlare ale județelor Bihor, Cluj, Covasna, Harghita și Mureș
- Inspectoratele de poliție ale județelor Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș și Satu Mare

 Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc

Gheorgheni

Odorheiu Secuiesc

Sfântu Gheorghe

Cluj-Napoca

Huedin

Târgu Mureș

Miercurea Nirajului

Sângeorgiu de Pădure

Oradea

Budoi

Marghita

Săcuieni

Cluj - Mediatori școlari romi

Cluj - Candidat rom
 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018